NDARJA E QELIZAVE
                         Cikli jetesor i qelizave
Ndarja qelizore konsiderohet proçes themelor pasi nepermjet saj :
Ndarja qelizore ndodh nëpërmjet ndarjes së thjeshtë ku nga një qelizë nënë formohen dy qeliza bija.   Tërësia e procesit jetësor që karakterizojnë qelizën që nga formimi deri në ndarjen e saj përfundimtare quhet cikël qelizor.  Cikli qelizor kalon në katër faza kryesore G1 ,S ,G2 dhe M.Fazat G1 ,S dhe G2 përfaqësojnë interfazën.Një qelizë gjatë ciklit jetësor të saj kalon në dy periudha : interfaza dhe ndarja qelizore.
Interfaza
Tërësia e fazave G1 ,S , G2  quhet interfazë.                                                                                                        Të gjitha proceset që përgatitin qelizën për ndarje ndodhin në fazat G1 , S , G2.Interfaza është periudha midis dy ndarjeve të bërthamës ,pra nuk është pjesë e mitozës.                                                                            Gjatë fazës G1 :                                                                                                                                                                                                                                                      a)ADN-ja transkripton kodin e saj në molekulë ARN-je.                                                                                                  b)ARN-të kontrollojnë sintezën e proteinave.                                                                                                          c)Qeliza rrit vëllimin dhe kryen të gjitha funksionet e saj.                                                                                          Gjatë fazës S:                                                                                                                                                                a)dyfishohet ADN-ja                                                                                                                                                               Gjatë fazës G2 :                                                                                                                                                 a)Sintetizohet ARN në sasi të madhe dhe ndodh rritja e dytë                                                                             b)Kromozomet kondensohen dhe secili paraqitet i përbërë nga dy kromatide.
Riprodhimi i qelizave me mitoze
Mitoza :
--I siguron çdo qelize bijë kompletin e vet kromozomik.--Cdo qelizë është identike me qelizën nënë (kanë të njëjtin material gjenetik me të ). --Ruajnë të njëjtin numër kromozomesh në qelizën nënë.
Për thjeshtësi mitoza ndahet në katër faza :a)profaza  ;   b)metafaza ;  c)anafaza ;  d)telofaza.
Profaza  :                                                                                                                                                                            --Centriolat zhvendosen në polin e qelizës. -Formohet një formacion si yll që quhet aster                                                                                                            --Kromozomet janë të dukshme në mikroskop optik.                                                                                                                 -Cdo kromozom përbëhet nga dy kromatide që takohen në një pikë që quhet centromer.                                             -Membrana bërthamore tretet                                                                                                                                                           -Nga centriolat dalin fije që formojnë boshtin mitotik                                                                                                          --Fijet e boshtit kapin kromozomet në struktura në formë disku që quhen cinetokore.
Metafaza :
--Fijet e kromatideve tërhiqen herë në drejtim të një poli e herë në drejtim të polit tjetër.
Anafaza :
--Kromozomet shkojnë në pole .--Fijet e boshtit mitotik treten .--Rreth kompletit kromozomik formohet membrana bërthamore.--Fillon një ngushtim (Q. shtazore) në ekuatorin e qelizës.
                                                               Citokineza :                                                                                                                                                           
Është ndarja e citoplazmës së qelizës nënë në dy qeliza bijë.                                                                                              --Ngushtimi thellohet deri sa qeliza nënë ndahet në dy qeliza bija.
Citokineza  (Q. bimore) ;
--Ap. Golxhit fillon të formojë shumë fshikëza.                                                                                                               -Fshikëzat vendosen në mes në mënyrë gjatësore në ekuatorin e qelizës                                                                        --Fshikëzat shkrihen dhe formojnë pllakën qelizore                                                                                                                   --Pllaka qelizore gradualisht takon membranën qelizore dhe bën të mundur ndarjen e qelizës nënë në dy qeliza bija.
 Mejoza
Është procesi qelizor që kryen përgjysmimin e numrit të kromozomeve dhe con në formimin e gametëve.                                                                                                                                                                         Mejoza si dhe mitoza kalon të njëjtat faza (profaza ,metafaza,anafaza,telofaza) por në mejozë ndodhin dy ndarje të njëpasnjëshme të bërthamës :Mejoza 1 dhe Mejoza 2. Dy ngjarjet më të rëndësishme të mejozës janë :                                                                                                                --Formimi i tetradeve në fillim të profazës                                                                                                                                  --Kryqëkëmbimi procesi i shkëmbimit të segmenteve ndërmjet kromozomeve homologe.
Ndarja e parë mejotike ose Mejoza 1
Profaza I :                                                                                                                                                                          
--Kromozomet e dyfishuara kondensohen.--Membrana bërthamore fillon të shkrihet  --Ndodh kryqëkëmbimi.                                                               
Metafaza I :                                                                                                                                                                     --Ciftet e kromozomeve homologe orientohen drejt ekuatorit .--Mikrofijëzat e boshtit qelizor lidhen në cinetokore.                                                                                              Anafaza I :                                                                                                                                                                                --Kromatidet e secilit tetrad ndahen në cifte. -Nis lëvizja e kromatideve drejt poleve të qelizës.                                                                                                                  Telofaza I :                                                                                                                                                                                 --Formohen dy bërthamat e reja.-Ndodh citokineza e formohen dy qeliza të reja diploide.
Mejoza II    (Ndarja e dytë mejotike)
Profaza II :                                                                                                                                                                                
--Membrana bërthamore tretet    -Boshti qelizor organizohet.                                                                                                                                           Metafaza II :                                                                                                                                                                  --Cdo kromozom përbëhet nga dy kromatide.  -Kromozomet vendosen në ekuatorin e qelizës.                                                                                                      Anafaza II :                                                                                                                                                                                   --Kromatidet ndahen  --Kromatidet e ndara migrojnë drejt poleve të qelizës.                                                                                                  Telofaza II :                                                                                                                                                                               --Boshti qelizor zhduket.-Formohen dy bërthamat e reja.                                                                                                                                                                         -Ndodh citokineza e formohen katër qeliza të reja me numër haploid kromozomesh.
Formimi i gamëtëve mashkullorë dhe femëror te gjallesat shtazore.
Cdo individ lind nga bashkimi i vezës dhe spermatozoidit që prodhohet në gjendrat seksuale femërore(vezorja) dhe mashkullore (testikula). Pllenimi -Shkrirja e dy gametëve (vezë dhe spermatozoid) përbën ngjarjen më të rëndësishme në përcaktimin gjenetik të individit të ri. Numri i kromozomeve në qelizat e pasardhësve është i njëjtë me atë të paraardhësve të tyre.Veza dhe spermatozoidi përmbajnë gjysmën e numrit diploid të kromozomeve (haploid). Procesi qelizor që kryen këtë përgjysmim kromozomesh është mejoza.Në fund të së cilës formohen gametë mashkullor(spermatozoide) dhe femëror(vezët). Procesi i formimit të spermatozoideve quhet spermatogjenezë ,ndërsa ai i formimit të vezëve quhet ovogjenezë
Spermatogjeneza.--Spermatozoidet formohen në kanalet seminifere të testikulit.  --Muret e kanaleve kanë disa shtresa qelizash burimore.  --Qelizat burimore në mitozë japin spermatogone. --Spermatogonet rriten , shumohen në mitozë dhe japin spermatocite të rendit të parë. --Spermatocitet e rendit të parë pas ndarjes së parë mejotike japin spermatocite të rendit të dytë.--Spermatocitet e rendit të dytë i nënshtrohen ndarjes së dytë mejotike dhe formojnë spermatide. --Spermatidet piqen , diferencohen dhe japin katër spermatozoidet.                                                                                   Në muret e kanaleve seminifere ndodhen disa qeliza me funksion ushqyes për spermatozoidet që quhen qelizat e Sertolit.
Ovogjeneza                                                                                                                                                      Etapat e formimit të vezës tek femrat fillojnë që gjatë zhvillimit embrional.Procesi i formimit të gametëve femërore zhvillohet me etapa .--Qelizat burimore me mitozë japin ovogonet .Proçesi  fillon gjatë zhvillimit embrional dhe përfundon në javën e  15 të jetës fetale.                                                                                                                                                   --Ovogonet rriten , diferencohen dhe formojnë ovocite të rendit të parë me 2n kromozome. --Ovociti i rendit të parë me mejozë shndërrohet në ovocit të rendit të dytë dhe trup polar me madhësi më të vogël.Ky proçes ndodh midis muajt të tretë dhe të shtatë të jetës fetale. --Ovociti i rendit të dytë dhe trupi polar i nënshtrohen ndarjes së dytë. Formohen tre trupa polar ( të cilët shkatërrohen) dhe veza(ovociti).
Krahasimi ndermjet mitozes dhe mejozes.
MITOZA --E merr fillimin nga qeliza diploide somatike --E merr fillimin edhe nga qeliza diploide dhe        haploide --Formohen 2 qeliza bija                                                                   --Berthama ndahet nje here --Qelizat bija kane te njejtin nr. kromozomik     me qelizen nene --Nuk ndodh kryqekembimi --Kromozomet e qelizes bije jane te njejte te me ato te qelizes nene.MEJOZA E merr fillimin nga qeliza diploide burimore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -E merr fillimin vetem nga qeliza diploide                                                                                                                                                                                                                                                                                            -Formohen kater qeliza bija                                                                                                                                                                                                             -Berthama ndahet dy here . -Qelizat bija kane nr. te pergjysmuar kromozomik  me qelizen nene                                                                                                                                                                                                                                       -Ndodh kryqekembimi . Kromozomet e qelizave bija jane te ndryshme me ato te qelizes nene 
Riprodhimi dhe zhvillimi te kafshet dhe njeriu
Ndërmjet karakteristikave të organizmave të gjallë riprodhimi është vetia themelore që  siguron vazhdimësinë e llojit.                                                                                                                                                   Riprodhimi është dy llojesh :  a)riprodhimi seksual dhe riprodhimi aseksual (joseksual)
Riprodhimi joseksual.
  Riprodhimi seksual.
Riprodhimi seksual përfshin shkrirjen e dy qelizave seksualisht të ndryshme,që quhen gametë.Gametët janë mashkullorë e femërore.Cikli biologjik i kafshëve dhe i bimëve kalon në dy stade: haploid dhe diploid. Gametët përfaqësojnë stadin haploid. Nga shkrirja e dy gametëve seksualisht të ndryshëm formohet zigota.Gametët prodhohen nga organet e riprodhimit.Gametët femeror(vezët) formohen në gonadet femërore,kurse gametët mashkullorë në gonadet mashkullore.Në shumicën e kafshëve gjinitë janë të ndara.Te disa gjallesa shtazore ndodhen edhe gonadet mashkullore edhe ato femërore. Këto gjallesa quhen hermafrodite.(psh. krimbi i tokës).                                                                                                                                                                  Pllenimi është bashkimi dhe shkrirja e bërthamës së gametit femëror (qelizës vezë) me atë të gametit mashkullor (spermatozoidit).                                                                                                                                                       Pllenimi mund te jetë :                                                                                                                                                               a)i jashtëm (shkrirja e gametëve ndodh jashtë  trupit të femrës)                                                                                           b)i brendshëm (shkrirja e gametëve ndodh në rrugët gjinore të femrës).                                                                  Gjatë pllenimit secili prind nëpërmjet gametëve ofron gjysmën e kompletit kromozomik.Zigota përmban një numër diploid kromozomesh. Zigota më pas ndahet me mitozë duke ruajtur numrin diploid të kromozomeve në qelizat bija dhe pra në të gjitha qelizat e individëve të rinj,me tipare të marra nga dy prindërit.                                                                                                                                          
Funksioni i riprodhimit te mashkulli
Aparati i riprodhimit mashkullor përbëhet nga :                                                                                                                                   
-Dy testikujt janë gjendra seksuale mashkullore dhe përbëhen nga                                                                              
 -gypat seminifere që prodhojnë spermatozoidet dhe përfundojnë  në:                                                    
-Epididimë  ku maganizohen spermatozoidet e sapoformuar të cilët nëpërmjet                                                        
-
Dy kanaleve deferente kalojnë në:                                                                                                                        -Vezikulat seminale të cilat nëpërmjet një gypi lidhen me                                                                                                -Gjëndrën e prostatës                                                                                                                                                              Aty ku bashkohen dhe dy kanalet deferente hapet edhe gypi që vjen nga fshikëza e urinës e që quhet    
----
Uretra ,me të cilën lidhen edhe                                                                                                                                  -gjendrat e Cuperit,sekretet e të cilave kanë funksion lubrifikues. Fshikëzat(vezikulat) seminale,prostata dhe gjendrat e Cuperit marrin pjesë në formimin e lëngut spermatik funksioni i të cilit është të mbajë në gjendje aktive spermatozoidet. Sperma e njeriut përbëhet nga :                                                                                                                                            a)Spermatozoidet                                                                                                                                                                   b)lëngu spermatik                                                                                                                                                                     Testikujt prodhojnë:                                                                                                                                                       a)spermatozoide            dhe                                                                                                                                          b)hormone seksuale mashkullore(më kryesori testosteroni)të cilat përcaktojnë tiparet seksuale dytësore.                                                                                                                                                                                     Një spermatozoid përbëhet nga  :                                                                                                                                 a)koka-pjesën më të madhe të së cilës e zë bërthama.Para saj ndodhet një qeskë e mbushur me enzima tretëse që quhet
a)akrozoma.                                                                                                                                                                                               
b)Qafa - e pasur me mitokondri.                                                                                                                                   c)Bishti - që shërben për lëvizje.
Funksioni i riprodhimit te femrat
Aparati i riprodhimit femëror përbëhet nga :                                                                                                    
 a)vezoret që janë gjendrat seksuale femërore lidhen me                                                                                      
b)
Gypat e Falopit ,të cilët përfundojnë në                                                                                                                   c)Uterus (ose mitër),që përfaqëson organin muskulor ku zhvillohet embrioni i cili vazhdon me   
d
)Qafën e mitrës e cila përfundon me                                                                                                                                    e)Vaginën.                                                                                                                                                                             Vezoret janë gjëndra seksuale të riprodhimit te femrat ,janë dy të vendosura në të dy anët e fundit të barkut.Kanë formën dhe madhësinë e një bajameje dhe secila lidhet drejtëpërdrejtë me gypin uterin respektiv ose ndryshe Tromba e Falopit(ose ovidukt).Nëpërmjet ovidukteve veza e liruar nga vezoret mund të arrijë uterusin.Uterusi (ose mitra) është organ muskulor zgavror.Përbëhet nga muskujt e lëmuar (miometri) dhe nga shtresë mukoze e përbëre nga indi lidhor e pasur me enë gjaku (endometri).
Cikli i vezores dhe i mitrës.
Zhvillimi i vezës dhe përshtatja e mitrës për t'u rritur rregullohen nga hormone.Vezoret e ushtrojnë normalisht aktivitetin e tyre në mënyrë ciklike.Cdo cikël zgjat 28 ditë,duke liruar një vezë.Cdo vezë zhvillohet në një strukturë të vogël në formë qeske që quhet folikul.Cikli kontrollohet nga hormoni nxitës i folikulave ose FSH,që prodhohet nga hipofiza.Dora- dorës që folikula rritet mbushet me një lëng që përmban hormonin estrogjen.Kjo quhet faza e parë ose folikulare.Kur veza piqet,folikula çahet dhe veza transportohet nga lëngu në ovidukt.Lirimi i vezës quhet ovulacion.Ovulacioni përbën fazën e dytë.Pas ovulacionit folikula shndërrohet në një strukturë që quhet trupi i verdhë,zhvillimi i të cilës kontrollohet nga një tjetër hormonë hipofizar që quhet hormoni luteinizues ose LH.Ky çast shënon fillimin e fazës luteale ose fazës së tretë.Ndërkohë trupi i verdhë prodhon hormonin progresteron i cili ndikon në shndërrimin e mukozës uterine në një shtresë sfungjerore ku mund të fiksohet veza e fekonduar dhe ruhet gjatë gjithë periudhës së shtatzanisë.Nëse veza nuk fekondohet,trupi i verdhë shkatërrohet,prodhimi i progresteronit pakësohet,muret e mitrës çahen dhe fillon gjakderdhje.Ky fluks gjaku i mukozës uterine i përzier me produkte të shpërbërjes së qelizës vezë quhet menstruacion.Cikli i mitrës ndodh në katër faza :                                                                                                                                    1)Menstruacionet me një kohë zgjatjeje mesatare 5 ditë. ;                                                                                                   2)Faza folikulare nga përfundimi i mestruacioneve të fundit deri në momentin e ovulacionit(MESATARISHT 10-14 ditë)                                                                                                                
 3)Ovulacioni , lirimi nga ana e vezores e vezës së pjekur.                                                                                                 4)Faza luteale , nga ovulacioni deri në menstruacionet  pasardhëse (rreth 14 ditë)
Riprodhimi dhe zhvillimi te bimët
Riprodhimi joseksual te bimët.
Riprodhimi i realizuar me pjesëmarrjen e vetëm njërit prind është quajtur riprodhim joseksual.                                  Riprodhimi joseksual mund të realizohet me :                                                                                       
a)turbere ose zhardhok (janë kërcej të shndërruar)                                                                                                      b)bulbi ose qepa  (përfaqëson një kërcell  të shkurtër nëntokësor që rrethohet nga një shtresë gjethesh të pasura me lënde rezervë si psh.tulipani,zymbylat etj.)                                                                                             
c)
me stolone (luleshtrydhja)                                                                                                                                                       d)me rizoma   etj.                                                                                                                                                          Shartimi është proçesi i bashkimit të kërcellit të një bime me kërcellin e një bime tjetër. 
Lulja organi i riprodhimit seksual te bimët.
       Pjesët kryesore të një luleje tipike janë:
     Formula e lules.
      Numri i pjesëve të lules dhe mënyra e vendosjes së tyre në shtratin e lules është i ndryshëm në bimë të ndryshme.Kur në një lule kalon vetëm një rrafsh simetrie atëherë  ajo quhet lule e çrregullt (zigomorfe).Kur në lule kalojnë disa rrafshe simetrie quhet lule e rregullt (aktinomorfe).Kur lulet grumbullohen në formacione të veçanta formojnë lulesa.Tipe lulesash përmendim: vile e thjeshtë ; koçankë ; kaptinë; kanistër ; ombrellë etj.
              KUPTIMI PËR PJALMIMIN DHE PLLENIMI TE BIMËT
Pjalmimi vetepjalmim.
        Gjate pjalmimit pjalmi transportohet nga thekët te pistil.Pjalmimi është procesi i transferimit të kokrrizës së pjalmit nga pjesa mashkullore te pjesa femërore.Transportimi i pjalmit nga njëra bimë te tjetra kryhet me anë të insekteve ose shpendëve.Në këto raste pjalmimi eshte i kryqezuar.Pjalmimi quhet i  kryqëzuar,kur pjalmi i thekëve të luleve të një  bime,bie mbi pistilin e luleve të një bime tjetër. Kur pjalmi i një luleje bie mbi krezën e pistilit të një luleje  tjeter të  po së njëjtës bimë quhet vetëpjalmim.
Formimi i qelizave seksuale të një bime me lule.
Pllenimi i dyfishtë.        Pllenimi te bimët kalon në këto etapa kryesore:
      Me riprodhimin e gjallesave lidhen ngushtë rritja dhe zhvillimi.Që nga çasti i formimit fara është gati të rritet e të zhvillohet për të dhënë një bimë të re.Fara mund të përcaktohet si produkt final i riprodhimit seksual.                                                                                                                                                             Fara përbëhet nga:                                                                                                                                                 a)embrioni                                                                                                                                                                         b)lënda rezervë e cila shërben për të ushqyer embrionin në stadet e para të zhvillimit.Në disa fara lënda rezervë grumbullohet në gjethe embrionale të quajtura kotiledone.                                                                  c)mbuloja e farës e cila  e ka prejardhjen nga shtresat e jashtme të vezës,e mbron farën nga tharja dhe nga dëmtues të ndryshëm deri sa ajo mbin.  Embrioni përbëhet nga :                                                                                                                                                    -rrënjëza                                                                                                                                                                                               -kërcellthi                                                                                                                                                                                        -sythi i majës                                                                                                                                                                                -gjethëzat embrionale ose kotiledonet                                                                                                                             Numri i kotiledoneve të pranishëm në farë lejon ndarjen e angiospermave  në dy grupe të mëdha: në monokotiledone(njëthelbore)  dhe dikotiledone(dythelbore).
Formimi i fryteve dhe llojet e tyre
      Fryti krijohet nga rritja dhe zhvillimi i vezores së pllenuar ose shtrati,kupës etj.Frytet të cilat formohen jo vetëm nga vezorja por edhe nga strukturat e tjera të lules quhen fryte të rreme(molla,dardha,fiku etj)                                                                                                                                                         Fryti përbëhet nga:                                                                                                                                                                      -Perikarpi                                                                                                                                                                                             -Fara                                                                                                                                                                                   Perikarpi ka tri shtresa:                                                                                                                                                                  -epikarpi(me prejardhje nga muri i jashtëm i vezores)                                                                                                     -mezokarpin(që rrjedh nga parenkima e vezores)                                                                                                                -endokarpi(që rrjedh nga muri i brëndëshëm i vezores)
Sipas  përmbajtjes së perikarpit frytet ndahen në:                                                                                                    -tulore(qershia,kumbulla,domatja,kungulli etj)                                                                                                                    -te thata(fasulja,lulëkuqja,gruri,misri)
                               ZHVILLIMI I BIMËVE NGA FARA
Në rastin e riprodhimit seksual, individi i ri formohet nga zhvillimi i zigotës. Proçesi i shndërrimit të qelizave prindërore në një individ të ri quhet zhvillim. Qelizat e formuara nga ndarja me mitozë e zigotës diferencohen për të formuar inde, organe, aparate dhe sisteme.
Te bimët me lule zhvillimi fillon nga fara. Mbirja dhe rritja e embrionit ndihmohet nga lëndët rezervë derisa të zhvillohen gjethet e para të bimës së re, të cilat do të kryejnë fotosintezën. Bima e re përbëhet nga këto pjesë:
Mbirja e farës përcaktohet nga:
TRASHEGIMIA, TEORITE DHE LIGJET
POPULLATA DHE KOMUNITETI