Informacioni gjenetik
Struktura e ADN-së
Funksionet biologjike të ADN-së  do të mund të kuptoheshin vetëm pasi të dihej struktura kimike e saj,pasi nga pikëpamja materaliste,cdo funksion specifik lidhet me një strukturë specifike materiale.
1) A+G / T+C =1                         Pra , A + G = T + C
2) A / T = 1                                       A = T dhe G = C
3) G / C = 1
4) G + C / A + T =>  Është një konstante karakteristike për çdo gjallesë dhe quhet KOEFICIENT i SPECIFITETIT
5) A + T është e ndryshme nga G + C
                                      
Dyfishimi i ADN-së
Tre mekanizma hipotetik të dyfishimit të ADN-së janë:
a)Dyfishimi konservativ
b)Dyfishimi dispersiv        dhe
c)dyfishimi semikonservativ.
Dy mekanizmat e parë nuk kanë gjetur mbështetje eksperimentale.
Dyfishimi semikonservativ
:
ARN-ja
ARN-ja ndryshon nga ADN-ja:
Njihen  tri lloje ARN-je:
a)ARN-ja ribozomike
, merr pjesë në formimin strukturor të   ribozomeve.
b)ARN-i
(informacionit ose ARN-m mesazhere).Shërben si    ndërmjetëse në realizimin e informacionit gjenetik.
c)ARN-t
(transportit).Transporton aminoacidet në ribozome.
Ajo ka pamjen e gjethes së tërfilit.Në pjesën e poshtme të saj ndodhen tri nukleotide që formojnë antikodonin.Cdo ARN-t është specifike për një aminoacid të caktuar.
Paketimi i ADN-se ne kromozome.
Qelizat eukariote përmbajnë shumë molekula ADN-je.Fijet e holla e të gjata të ADN-së paketohen në struktura të vecanta që quhen kromozome.Kromozomet janë karakteristikë vetëm për qelizat eukariote.
Ndërtimi kimik i një kromozomi
Përbëhet nga 35% ADN , 60% proteina (histone), e 5 % ARN. Janë fije kromatine që kondesohen dhe bëhen të dukshme në mikroskop optik kur qeliza fillon të ndahet.
Kromozomet gjatë periudhës së parë të ndarjes qelizore përbëhen nga dy njësi paralele të quajtura kromatide.Kromozomet dallohen nga njëri-tjetri nga forma,madhësia ngushtimet dhe zgjerimet.Ata të gjithë kanë një ngushtim që quhet centromer.Disa kromozome mund të kenë dy(dicentrike) ose shumë centromere (policentrike).Kromozomet në varësi të centromerit kanë forma dhe madhësi të ndryshme dhe ndahen në katër tipe :  1) metacentrik , 2) submetacentrik, 3) akrocentrik, 4)telocentrik.
Proteinat që marrin pjesë në ndërtimin e kromozomit janë histonet. Histonet mungojnë tek bakteret.Histonet paketojnë ADN  në mënyrë që të mos çorganizohen zinxhirët dhe sasia e madhe e saj të zerë një hapësirë sa më të vogël. Në bërthamë ka proteina johistone të cilat i japin qëndrueshmeri kromozomit.
                                        Nukleozoma.
        
Kromatina përbëhet nga disa njësi bazë që quhen nukleozoma.
        Nukleozomat janë njesitë bazë të paketimit të ADN-së.
         Cdo nukleozomë përbëhet nga tetë molekula histonesh (H2A , H2B , H3 dhe H4 nga dy për secilën).
        Fija e ADN-së rrotullohet dy herë në çdo nukleozom.                                                                                                                    Në varësi të gjendjes së qelizës kromatina është:
a)        
e kondensuar ,(quhet heterokromatina e cila është karakteristike kur qeliza fillon ndarjen.)
b)        
e shpërhapur (quhet eukromatine dhe është karakteristike kur qeliza është në gjendje qetësie.)
                                            Kariotipi
            Kodi gjenetik
   Biosinteza e proteinave.
Transkriptim
Kalimi i informacionit gjenetik nga ADN te ARN-i  quhet transkriptim.
Gjatë transkriptimit informacioni gjenetik që gjendet në ADN urdhëron sintezën e një molekule ARN-i sipas drejtimit 5' - 3'.Vetëm një nga dy zinxhirët përdoret për sintezën e ARN-i. Molekula e ARN që përftohet ka të njëjtën renditje nukleotidesh me atë të fijes tjetër përplotësuese të ADN [vetëm se përballë adeninës (A) vendoset uracili (U) ],pasi shfrytëzohet vetia e përplotësimit.Ky process realizohet nën veprimin e ARN-polimerazës. ARN-i e sapo formuar (ARN-prekusore) i nënshtrohet veprimit të disa enzimave për të dhënë ARN-i e pjekur (e maturuar).ARN-i e sapo transkriptuar (ARN-prekursore ose pre-m-ARN) i nënshtrohet disa dukurive që njihen me emrin procesim i ARN -i.
           Translatimi dhe mbarimi.
ARN-t (ARN-ja e transportit).
                                                 Ribozomet
Ribozomet janë organele qelizore që përbëhen nga dy nënnjësi , nënnjësia e madhe dhe nënnjësia e vogël.Formohet nga ARN-r dhe proteinat.Dy nënnjësitë bashkohen për të kryer sintezën e një proteine.
FUNKSIONI
:Kryejnë biosintezën e proteinave.
Ka dy qëndra : Qëndra A ''lexon'' tripletin dhe qendra P realizon lidhjen e dy aminoacideve të njëpasnjëshme.                                                                                                                                     Translatimi
Translatimi është përkthimi i informacionit gjenetik nga gjuha e ARN-i në gjuhën e proteinave.Elementët qelizorë që marrin pjesë në translatim janë :
a)
ribozomet  ;   b)ARN-i   ;   c)ARN-t.
ARN-t paraqet hallkën lidhëse fizike dhe informatike midis sekuencës të nukleotideve të ARN-i dhe sekuencës së aminoacideve në proteina.Në skajin 3' të ARN-t lidhet me lidhje kovalente një aminoacid specifik.Ndërkohë antikodoni njeh dhe lidhet me kodonin e ARN-i ,që kodon aminoacidin specifik.Në procesin e sintezës së proteinave dallohen tre faza :    1)fillimi , 2)sinteza , 3)mbarimi.
Fillimi i translatimit(përkthimi).
Ribozomi kapet te molekula e ARN-i.Njeh tripletin që mbart mesazhin e fillimit (AUG).Në ribozom vjen ARN-t që mbart aminoacidin specifik.Kjo ARN-t ka antikodon përplotësues per tripletin AUG.Qendra A ''lexon'' kodonin e ARN-i. Antikodoni i ARN-t në bazë të vetisë së përplotësimit  çiftohet me kodonin e ARN-i që mbart mesazhin e fillimit(kodoni AUG).
Sinteza.
Procesi vazhdon me rrëshqitjen e ribozomeve përgjatë  ARN-i duke lejuar që një triplet çdo herë të jetë i disponueshëm për t'u lidhur me ARN-t specifike. Kështu aminoacide të ndryshme afrohen me rradhë njëri pas tjetrit dhe sa herë që ribozomi zhvendoset formohet një lidhje peptidike (në qëndrën P) midis aminoacidit të fundit të zinxhirit dhe atij të sapo sjellë nga një ARN-t. Dora- dorës që ribozomi rrëshqet ndodh zgjatja e zinxhirit proteinik.
Mbarimi.
Ribozomi arrin në fund të fijes së ARN-i dhe ndesh një nga kodonet UAA ,UGA ose UAG ,të cilat mbartin mesazhin "STOP".Një protein lidhet dhe translatimi i vargut përfundon.Këto kodone që mund të ndodhen në "STOP" përmbajnë fillimin e tri dukurive:
1)Molekula e vargut polipeptidik lirohet.
2)ARN-t e parafundit lirohet.
3)Dy nënnjësitë e ribozomit ndahen.

BIOLOGJI VITI 2
PERMBAJTJA
INFORMACIONI GJENETIK

NDARJA E QELIZAVE

TRASHEGIMIA , TEORITE DHE LIGJET

POPULLATA DHE KOMUNITETI